přeskočit k navigaci »

úvod » Články » Mohlo by Vás zajímat » Poskytování pracovnělékařských služeb

Poskytování pracovnělékařských služeb

11.11.2013

11.11.2013 zařazeno v kategorii: Mohlo by Vás zajímat | autor: test autor |

 

Poskytování pracovnělékařských služeb blíže upravuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Obsahem pracovnělékařských služeb je zejména

a)      hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců,

b)     poradenské a konzultační služby,

c)      pravidelný dohled.

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni uzavřít smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb (typicky tedy s praktickým lékařem), a to i když k němu zaměstnance nevysílají na lékařské prohlídky. Zaměstnavatel může pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s více poskytovateli těchto služeb.

Pracovnělékařské služby hradí zaměstnavatel. Výjimkami, kdy tyto služby hradí pojišťovna, je uznávání nemocí z povolání a lékařské prohlídky u nemocí z povolání. Lékařské prohlídky obecně představují daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele.

Pravidelný dohled vykonává poskytovatel pracovnělékařské služby přímo na pracovištích zaměstnavatele, a to nejméně

a) jedenkrát za kalendářní rok, nebo

b) jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem[1].

Příloha č. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. stanoví minimální dobu potřebnou k zajištění pracovnělékařských služeb pro jedno pracovní místo.       

 

Vstupní lékařské prohlídky

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání upravuje § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele uchazeče o zaměstnání.

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout, že vstupní lékařskou prohlídku uhradí zaměstnanec, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Tuto výjimku představují především zaměstnanci pracující v noci, u nichž i vstupní lékařskou prohlídku hradí vždy zaměstnavatel.

Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením

1. pracovního poměru,

2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo

3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3. Vždy je tedy potřeba zaměstnance vyslat na vstupní lékařskou prohlídku ještě před uzavřením pracovní smlouvy.

 

Kategorizace prací

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví, se práce zařazují do čtyř kategorií, bližší podrobnosti pro zařazení práce do příslušné kategorie stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví 432/2003 Sb. Obecně platí, že práce jsou považovány za práce v I. kategorii, ani práce v mateřských centrech obecně nevykazují důvody pro zařazení do vyšší kategorie. Vždy je však třeba práci hodnotit individuálně v závislosti na konkrétních pracovních podmínkách. Práce do II. kategorie zařazuje zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, zařazení prací do II. kategorie oznamuje Krajské hygienické stanici. O zařazení prací do III. a IV. kategorie rozhoduje Krajská hygienická stanice.

 

Lékařské prohlídky u dohod mimo pracovní poměr

Jak již bylo řečeno, vstupní lékařská prohlídka musí být provedena pouze u prací označených zákonem o ochraně veřejného zdraví jako rizikové nebo pokud je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Vstupní lékařská prohlídka tedy zpravidla v podmínkách mateřských center nebude nutná.

Periodická lékařská prohlídka je nutná pouze v případě, kdy je práce na základě dohody u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a pouze zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje. Rozhodnutí, zda se periodická prohlídka uskuteční, náleží tedy zaměstnavateli.

 

Periodické lékařské prohlídky

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 a) v kategorii první se provádí

1. jednou za 6 let, nebo

2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku,

 b) v kategorii druhé se provádí

1. jednou za 5 let, nebo

2. jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku,

 c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,

 d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

 Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí. Periodické prohlídky se v tomto případě provádějí pouze tehdy, že zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje, práce je na základě těchto dohod prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky.

Mimořádná lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek. Předpoklady pro provedení mimořádné lékařské prohlídky stanoví § 12 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Výstupní prohlídku není třeba provádět u prací zařazených do I. kategorie. To neplatí, jestliže

a)        je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem[2] a

b)        u zaměstnance byla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz.

U prací konaných na základě dohod mimo pracovní poměr se výstupní prohlídka provádí, jen jestliže bylo vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a je-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.

 

 

 

               [1] Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

[2] viz předch. poznámka

 

Soubory ke stažení

zde ke stažení (47 KB, doc)

 
 

« další články z kategorie: Mohlo by Vás zajímat

« zpět na seznam článků

 
 
ANNAKK

ANNAKK
tel.: +420 776 204 962
email: info@annakk.cz

 

TOPlist